Kiedy wprowadzić ppk?

Do kiedy muszę wprowadzić ppk?

Kolejność przystąpienia przedsiębiorstw do PPK uzależniona jest od wielkości lub typu pracodawcy. Już od od 1 lipca 2019 r., do PPK mieli przystąpić przedsiębiorcy, zatrudniający powyżej 250 pracowników. Najpóźniej – bo w połowie 2020 r. – małe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych. Do kiedy Ty masz czas, aby wprowadzić PPK? Czy grożą Ci jakieś kary, jeśli nie zdążysz?

Czemu warto myśleć o tym, kiedy wprowadzić PPK?

Każda firma lub instytucja zatrudniająca przynajmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym – musi utworzyć PPK dla swoich pracowników.

Zwolnieni z tego obowiązku będą przede wszystkim mikroprzedsiębiorcy ( mniej niż 10 osób), w sytuacji gdy wszyscy pracownicy złożą deklarację rezygnacji z uczestnictwa w PPK. Zwolnione będą również firmy, które prowadzą PPE ze składką na poziomie min. 3,5 proc. wynagrodzenia, a uczestnikami programu jest min. 25 proc. zatrudnionych.

Czy istnieją kary za opóźnienia we wprowadzaniu PPK?

Tak, przewidziano ich przynajmniej kilka. W przypadku pracodawców, którzy nie zachowają terminu zawarcia o zarządzanie PPK przewidzianego w ustawie – mogą zostać ukarani grzywną w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego (w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego). Taką karą jest zagrożony pracodawca, ale również osoba działająca w jego imieniu – między innymi dyrektorzy wykonawczy.

Pracodawca bądź osoba działająca w imieniu podmiotu zatrudniającego, będzie zagrożona otrzymaniem grzywny w wysokości nawet do 1.000.000 zł w sytuacjach, gdy:

1)nie dopełni obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie,

2)nie dopełni obowiązku dokonywania wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie,

3)nie zgłosi wymaganych ustawą danych lub poda nieprawdziwe dane albo udzieli w tych sprawach nieprawdziwych wyjaśnień lub odmówi ich udzielenia,

4)nie prowadzi dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK.

Szczególną uwagę zwrócono na zniechęcanie pracowników do PPK. Otwarte zwracanie uwagi pracownikom o rezygnacji z PPK, wielokrotne przedstawianie im dokumentów związanych z rezygnacją czy wykorzystywanie pozycji pracodawcy do literalnego zniechęcania do PPK – mogą być uznane jako jednoznaczne zniechęcanie pracowników i stanowić podstawę do nałożenia kary finansowej przez PIP.

Kiedy ja muszę to wprowadzić?

Z pomocą przychodzi oficjalna strona dotycząca PPK i przedstawia kompletny harmonogram wprowadzania. Dostępny jest poniżej.

Źródło: mojeppk.pl.

PPK w twojej firmie – w kilku krokach

Pomożemy na każdym z etapów!


sprawdź >