Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) niniejszym pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych przez F-Trust Spółka Akcyjna.

Administrator danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych osób, które zainteresowane są zawarciem umowy zintegrowanej (dalej jako: „Klienci”) jest F-Trust Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań (dalej jako: „F-Trust”).
2. Bez uszczerbku dla zapisu z pkt 1 powyżej, administratorem danych osobowych Klientów związanych z ich uczestnictwem w funduszu inwestycyjnym jest ten fundusz bądź spółka nim zarządzająca. Przeto Klient, który nabędzie jednostki uczestnictwa w funduszu za pośrednictwem F-Trust, wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych przez F-Trust do tego funduszu bądź spółki nim zarządzającej w celu realizacji transakcji bądź dyspozycji.


Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych


3. F-Trust przetwarza Dane osobowe w celu:

a) świadczenia usług w zakresie dystrybucji jednostek uczestnictwa,
b) w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także:
i. w celu oferowania Klientom produktów i usług własnych F-Trust.
ii. w celach marketingowych.


4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klientów w celu świadczenia usług dystrybucyjnych jest niezbędność przetwarzania danych do świadczenia przedmiotowych usług. W przypadku przetwarzania danych w innych celach, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda dobrowolnie udzielona przez Klienta.


Przekazywanie danych


5. Dane Klientów F-Trust ma prawo udostępnić następującym kategoriom podmiotów:


a) podmiotom świadczącym obsługę księgową,
b) podmiotom świadczącym obsługę prawną,
c) współpracownikom z Działu Sprzedaży F-Trust, którzy wykonują swoje usługi w modelu własnej działalności gospodarczej,
d) podmiotom świadczących usługi w zakresie IT,
e) biegłym rewidentom.


6. W przypadku korzystania przez Klienta z Platformy Funduszy, F-Trust może udostępnić dane Klienta podmiotowi realizującemu przelew weryfikacyjny, na co Klient wyraża zgodę wykonując przelew weryfikacyjny.
7. F-Trust może przekazać dane osobowe Klientów podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie wiążących przepisów prawa.
8. F-Trust nie będzie przekazywać danych osobowych Klientów do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


Czas przechowywania danych osobowych


9. F-Trust planuje przechowywać dane osobowe na czas potrzebny do wykonywania czynności koniecznych dla świadczenia Klientom usług finansowych. Ponadto, w przypadku gdy Klient wyrazi na to zgodę, F-Trust może przechowywać jego dane w trakcie oferowania produktów i usług własnych F-Trust.


Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych


10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu określone uprawnienia:


a) prawo do informacji, jakie dane osobowe są przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu);
b) prawo do sprostowania danych osobowych, w przypadku gdy staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne);
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w przypadkach gdy dane te przestaną być F-Trust potrzebne do realizacji określonych powyżej celów ich przetwarzania, a także w przypadku skutecznego cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (o ile F-Trust nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); a także jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych osobowych wynika z ciążącego na F-Trust obowiązku prawnego;
d) prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych;
e) prawo ograniczenia przetwarzania, czyli do żądania niedokonywania na danych osobowych żadnych operacji, a jedynie ich przechowywania, przez określony, niezbędny czas w razie stwierdzenia, iż F-Trust nie potrzebuje już określonych danych osobowych, przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem albo w sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
f) prawo do wyrażania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu prowadzenia działań marketingowych, których F-Trust może dokonywać na podstawie tzw. „prawnie opisanego uzasadnionego interesu administratora”. W konsekwencji wyrażania takiego sprzeciwu F-Trust zaprzestanie przetwarzać danych osobowych Klienta, który wniósł sprzeciw;
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach informowania o produktach i usługach własnych F-Trust. Prawo to może zostać zrealizowane przez przesłanie wiadomości mailowej w dowolnym czasie. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody, F-Trust nie będzie już przetwarzać Danych osobowych w celach, dla których zgoda była wyrażona.


11. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Profilowanie


12. F-Trust, jeżeli będzie to możliwe, będzie mieć możliwość podejmowania w stosunku do Klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym do ich profilowania. W wyniku profilowania mogą Państwo nie mieć dostępu do niektórych treści, które zdaniem F-Trust mogą być dla Państwa nieodpowiednie.
Dobrowolność podawania danych osobowych.
13. Podawanie przez Klientów danych osobowych związanych z realizacją transakcji bądź świadczeniem usługi nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez F-Trust.


Inspektor Ochrony Danych Osobowych


14. F-Trust powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który odpowiada za przestrzeganie przepisów o danych osobowych w F-Trust.
15. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w F-Trust jest Agata Mawer-Ratajczak.
16. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się:


a) pod adresem e-mail: rodo@f-trust.pl,
b) pod numerem telefonu +48 61 855 44 11,
c) bądź pocztą wysłaną na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych F-Trust S.A., ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań.

Pomagamy wprowadzić PPK!

F-Trust SA | ul. Półwiejska 32, 61-888 Poznań

tel./fax +48 61 855 44 11 | NIP: 1080011502 | REGON: 145817467