ppk – KOSZTY

ILE PPK BĘDZIE KOSZTOWAĆ TWOJĄ FIRMĘ?

PPK wiąże się z kosztami, które będą musieli ponosić pracownicy jak i pracodawcy. Nie jest tajemnicą, że w większym stopniu będą one obciążały drugą z wymienionych grup. Poniżej przedstawiamy informacje, z jakimi kosztami musi liczyć się pracodawca wdrażający pracownicze plany kapitałowe w swoim przedsiębiorstwie.

Składki na PPK pracodawcy i pracownika – ile PPK będzie kosztować?

Podstawowy koszt wdrożenia PPK związany jest z obowiązkiem regularnego uiszczania składki. Zobowiązanymi do ich opłacania będą zarówno pracodawcy jak i sami pracownicy. W przypadku pracownika, obligatoryjna część składki wynosi 2% jego wynagrodzenia brutto. Może on jednak zdecydować o wpłacaniu składki w wyższej wysokości, nawet do równowartości kolejnych 2% wynagrodzenia brutto. W ten sposób pracownik może obciążyć swoje wynagrodzenie oskładkowaniem sięgającym nawet 4% wynagrodzenia brutto.

Obowiązkowa składka pracodawcy wynosi 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika. Pracodawca może jednak zdecydować o uiszczaniu składki w wyższej wysokości, nawet o 2,5% wynagrodzenia brutto pracownika. W ten sposób maksymalna suma składki podstawowej (1,5%) oraz składki dobrowolnej (2,5%) może wynieść nawet 4% wynagrodzenia brutto pracownika. Wartość składki odprowadzonej przez pracodawcę będzie można zakwalifikować jako koszt obniżający podstawę opodatkowania.

Składka wpłacana przez pracodawcę nie będzie mogła być potrącana z kwoty wynagrodzenia pracownika.

Czy pracodawcy będą deklarować odprowadzanie składek dodatkowych? Na rynku pojawiają się głosy, że jest to całkiem możliwe. W niektórych branżach cierpiących na niedobór specjalistów, wysokość składki dodatkowej może być czynnikiem zapobiegającym nadmiernej rotacji kadrowej.

Aktualizacja oprogramowania płacowo-kadrowego

Rozliczenie składek na PPK, szczególnie w obliczu dużej rotacji pracowników, może okazać się niełatwym zadaniem. W tym celu należy mieć pewność, że system płacowo-kadrowy wykorzystywany przez pracodawcę jest już dostosowany do PPK. W przypadku największych na rynku dostawców oprogramowania, wdrożenie tego typu aktualizacji wydaje się być formalnością. W przypadku mniejszych, często lokalnych dostawców, należy upewnić się, że system będzie zaktualizowany w odpowiednim terminie oraz, że pracodawca nie zostanie obciążony kosztem takiej aktualizacji.

Kosztem da pracodawcy jest też konieczność przeszkolenia pracowników, którzy będą obsługiwali rozliczenia składek na PPK. Tego typu szkolenia powinny obejmować swoim przedmiotem zarówno informacje co do samego PPK, jak i obsługi zaktualizowanego systemu płacowo-kadrowego.

Kary za niewdrożenie PPK

Pracodawca naruszający ustawę o pracowniczych planach kapitałowych musi liczyć się z sankcjami. W przypadku nie zawarcia umowy o zarządzanie PPK w odpowiednim terminie, pracodawcy grozi kara finansowa w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego pracodawcy w poprzednim roku obrotowym. W przypadku nieodprowadzania składek na PPK w ustalonym terminie, niezgłoszenia wymaganych ustawą danych lub nieprowadzenia dokumentacji związanej z PPK pracodawcy może grozić grzywna w kwocie od 1.000 aż do 1.000.000 zł! Co istotne ww. kary mogą być nałożone nie tylko na pracodawcę, ale także na osoby działające w jego imieniu, jak członkowie zarządu, prokurenci czy dyrektorzy ds. HR.

Nie warto także zniechęcać pracowników do oszczędzania w ramach PPK. Pracodawca, który dopuści się zniechęcania swoich pracowników do uczestnictwa w PPK musi liczyć się z ryzykiem kary finansowej. Może ona wynieść do 1,5% wartości funduszu wynagrodzeń w roku poprzednim. Tą karą także mogą być objęte osoby działające w imieniu pracodawcy. Mając na uwadze, że w chwili obecnej trudno jeszcze określić, jakie zachowania mogą zostać uznane za zniechęcenie do uczestnictwa w PPK warto zachować umiar w wyrażaniu krytyki tego rozwiązania. 

Źródło: mojeppk.pl.

PPK w twojej firmie – w kilku krokach

Pomożemy na każdym z etapów!


sprawdź >