ppk – obsługa

Jak obsługiwać PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPKE) polegają na utworzeniu indywidualnych rachunków dla tych osób zatrudnionych, które będą oszczędzać w PPK. Po stronie pracodawcy leży szereg obowiązków związanych z obsługą PPK. Przede wszystkim to pracodawca wybierze jedną z instytucji finansowych, która zajmie się inwestowaniem zebranych na rachunkach środków w różne instrumenty finansowe.

Wybór instytucji zarządzającej PPK

Pracodawca musi wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzała środkami pracowników w ramach PPK. Lista instytucji, które mogą prowadzić PPK (tj. wpisanych do ewidencji PPK), jest opublikowana na Portalu PPK. Spośród podmiotów uwzględnionych na tej liście pracodawca dokonuje wyboru instytucji, z którą zawsze umowę o zarządzanie PPK.

Możliwe jest dokonanie wyboru instytucji jeszcze przed terminem, w którym pracodawca musi przystąpić do PPK. Wówczas pozostanie więcej czasu na porównanie ofert różnych podmiotów. Jednak zawarcie umowy o zarządzanie PPK należy zawrzeć po objęciu pracodawcy przepisami dotyczącymi PPK.

Jak obsługiwać PPK?

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o prowadzenie PPK dla osób zatrudnionych. Jest to równoznaczne z dołączeniem ich do listy osób będących uczestnikami PPK Technicznie polega to na tym, że kolejnych pracowników uwzględnia się w załączniku do umowy o prowadzenie PPK.

Następnie, trzeba przekazywać w odpowiednich terminach środki na rachunki pracowników, prowadzić ewidencję uczestników PPK oraz składek przekazanych do wybranej instytucji finansowej.

Wpłaty finansowe pracodawcy na PPK

Najbardziej odczuwalnym obowiązkiem jest konieczność dokonywania wpłat przez pracodawcę na rzecz PPK. Wpłaty, które będzie on obowiązany uiszczać, stanowią dodatkowy koszt zatrudnienia.

Wpłaty wynoszą:

1)1,5% wynagrodzenia brutto (wpłata podstawowa),

2)do 2,5% wynagrodzenia brutto (wpłata dodatkowa, w zależności od woli pracodawcy).

Obowiązki informacyjne związane obsługą PPK

W związku z obsługą PPK na pracodawcy ciąży szereg obowiązków informacyjnych. Obejmują one obowiązki wobec pracowników, a są to:

1)informowanie o warunkach uczestnictwa w PPK,

2)informowanie o zgromadzonych środkach na rachunkach PPK,

3)co 4 lata (do końca lutego danego roku) – informowanie uczestnika PPK, który złożył wcześniej deklarację o rezygnacji o ponownym dokonywaniu wpłat.

Pracodawca musi także informować instytucję finansową, z którą zawarł umowę o zarządzanie, o złożeniu deklaracji o rezygnacji przez uczestnika PPK oraz o ponownym dokonywaniu wpłat za uczestnika PPK.

Odpowiedzialność pracodawcy za to, jak obsługiwać PPK

Warto tez podkreślić, że w przypadku niedopełnienia obowiązków, przewidziano odpowiedzialność karną pracodawcy. W zależności od rodzaju naruszenia kary będą wymierzane procentowo (do 1,5% funduszu wynagrodzeń) lub kwotowo (w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł).

Źródło: mojeppk.pl.

PPK w twojej firmie – w kilku krokach

Pomożemy na każdym z etapów!


sprawdź >