PPK najczęściej zadawane pytania

FAQ

PPK – najczęściej zadawane pytania. Postanowiliśmy zebrać wszystkie najczęściej pojawiające się pytania i postarać o udzielenie na każde z nich krótkich, zwięzłych odpowiedzi. Jeśli nie masz czasu na czytanie długich wpisów – znajdź rozwiązanie swojego problemu tutaj! Jeśli czegoś nie odnajdziesz, zapytaj się bezpośrednio nas – skorzystaj z formularza kontaktowego.

OD JAKIEGO WYNAGRODZENIA BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE WPŁATY NA PPK?

Nie ma ani kwoty minimalnej, ani maksymalnej wynagrodzenia, które wyłączałoby lub ustanawiało limit kwoty umożliwiającej przystąpienie do programu. Uwagę należy zwrócić na fakt, że w przypadku, gdy wynagrodzenie pracownika nie przekroczy 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia, może on wnioskować o zmniejszenie wpłaty podstawowej z 2% do nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia brutto.

CO Z PPK PO 55 ROKU ŻYCIA?

W przypadku osób, które ukończyły 55. rok życia nie ma zastosowania automatyczny zapis osób zatrudnionych. Osoby pomiędzy 55. a 70, rokiem życia mogą przystąpić do PPK dobrowolnie po złożeniu do pracodawcy odpowiedniego wniosku. Uczestnictwo w PPK osoby mającej więcej niż 70 lat jest możliwe tylko wówczas, jeśli złożyła wniosek pracodawcy o rozpoczęcie naliczania wpłat do PPK przed ukończeniem przez nią 70 roku życia. W takim przypadku może ona uczestniczyć w PPK, a osiągnięcie przez nią wieku lat 70 nie powoduje jej wyjścia z systemu PPK.

ppk a umowa o dzieło?

Zgodnie z ustawą o PPK osoby zatrudnione powinny mieć możliwość przystąpienia do PPK. Natomiast osobą zatrudnioną na podstawie tej tej ustawy jest osoba podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli:

• pracownik, zatrudniony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla, oraz młodocianych (osób, które nie ukończyły 18 lat),
• osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
• członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych (prowadzenie gospodarstwa rolnego),
• osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług,
• członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji.

W związku z powyższym do osób zatrudnionych zgodnie z ustawą o PPK, nie wliczamy osób zatrudnionych na podstawie umów o dzieło.

CZY W ZWIĄZKU Z PPK PENSJA SIĘ ZMNIEJSZY?

Oszczędzanie polega na tym, że część kwoty przeznaczamy na cel inwestycyjny. Poniżej została przedstawiona tabela określająca jaką kwotę miesięcznie odkładamy w sytuacji gdy podjęliśmy się wyłącznie wpłat podstawowych.
W poniższym przykładzie przy 4500 zł brutto składka to 90 zł. Wpłaty finansowane przez uczestnika PPK są potrącane z wynagrodzenia po jego opodatkowaniu.

Pensja brutto 4500
Pracownik Podstawowa składka 2% 90 zł
Podatek brak
Suma wpłat 90 zł
Pracodawca Podstawowa składka 1,5 % 67,50 zł
Pracodawca Od wpłaty pracodawcy należy odliczyć podatek dochodowy (progi 18% lub 32%) 12,15 zł (próg 18%)
Suma wpłat 55,35
SUMA OSZCZĘDNOŚCI MSC. 145,35

DO JAKIEGO WIEKU UCZESTNICTWO W PPK JEST OBOWIĄZKOWE?

Po ukończeniu 18 roku życia, a przed ukończeniem 55 roku życia, pracownicy włączeni są do systemu automatycznie, jeżeli nie złożą pracodawcy deklaracji o rezygnacji z wpłat do PPK. Osoby pomiędzy 55 a 70 rokiem życia mogą przystąpić do PPK dobrowolnie po złożeniu do pracodawcy odpowiedniego wniosku. Uczestnictwo w PPK osoby liczącej więcej niż 70 lat nie jest możliwe.

PPK – WPŁATY OD WYNAGRODZENIA BRUTTO CZY NETTO?

W ramach PPK wyróżnia się wpłaty podstawowe i dodatkowe. Minimalna wpłata pracownika, jaka będzie przekazywana na jego rachunek PPK wyniesie 2% wynagrodzenia brutto, potrącanego z pensji netto pracownika. Natomiast pracodawca będzie wpłacał z własnych środków 1,5% wynagrodzenia brutto pracownika na jego rachunek PPK. Wpłata pracodawcy będzie opodatkowana podatkiem dochodowym w zależności od przychodu pracownika stawką 18% lub 32%. Co więcej, państwo ze środków Funduszu Pracy przekaże na rachunek uczestnika PPK tzw. „wpłatę powitalną” w wysokości 250 zł, a w kolejnych latach będzie dopłacać rokrocznie 240 zł. Środki, które uczestnik PPK otrzyma od państwa, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych.

OD ILU PRACOWNIKÓW NALEŻY URUCHOMIĆ PPK W FIRMIE?

Pracodawca powinien umożliwić przystąpienie do PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie o PPK.

PPK – KIEDY WCHODZI W ŻYCIE?

I etap – od 1 lipca 2019 r. – firmy zatrudniające od 250 osób.
II etap – od 1 stycznia 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 50 osób.
III etap – od 1 lipca 2020 r. – firmy zatrudniające co najmniej 20 osób.
IV etap – od 1 stycznia 2021 r. – pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

JAK ZREZYGNOWAĆ Z PPK?

W każdym czasie uczestnik PPK może zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK. Rezygnacja następuje na podstawie deklaracji złożonej pracodawcy w formie pisemnej. Dla osób do ukończenia 55 roku życia, które zrezygnowały z przystąpienia do programu, obowiązuje tzw. automatyczny zapis. Oznacza to, że osoby te co 4 lata będą musiały ponowić swą deklarację o rezygnacji z PPK. W przeciwnym przypadku pracodawca rozpocznie dokonywanie wpłat do PPK na ich rzecz. Pracodawca ma obowiązek odpowiednio wcześniej poinformować pracownika o ponownym dokonywaniu wpłat i możliwości złożenia rezygnacji.

W CO INWESTUJE FUNDUSZ W RAMACH PPK?

Fundusze zdefiniowanej daty, zwane też funduszami cyklu życia to fundusze inwestycyjne, które dzięki specjalnej polityce inwestycyjnej ograniczają poziom ryzyka w miarę zbliżania się uczestnika do 60 r.ż. uczestnika PPK. W ramach swojej polityki inwestycyjnej fundusze inwestycyjne lokują środki uczestników w instrumenty dłużne (m. in. obligacje) oraz instrumenty udziałowe (m. in. akcje). Proporcje inwestycji w poszczególne instrumenty są określone w ustawie o PPK.

CZY PPK WYSTĄPI W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH?

Tak, PPK zostanie wprowadzone do jednostek budżetowych. Stanie się to na samym „końcu
harmonogramu”, ponieważ w połowie 2020 r.

CZY PPK WYSTĘPUJE W INNYCH KRAJACH?

Systemy zbliżone do polskich pracowniczych planów kapitałowych istnieją w takich krajach jak Nowa Zelandia, Turcja czy Wielka Brytania. Przyjęte na świecie rozwiązania różnią się pod względem zasad uczestnictwa, powszechności i sposobu finansowania składek.

PPK A OPŁATA ZA ZARZĄDZANIE

Instytucje finansowe prowadzące PPK mogą pobierać wynagrodzenie za zarządzanie funduszem w wysokości do 0,5% wartości aktywów netto funduszu w skali roku. Oprócz tej opłaty instytucja finansowa może pobierać wynagrodzenie za osiągnięty wynik (tzw. success fee) do 0,1%. Zostanie ono jednak pobrane tylko wtedy, gdy fundusz uzyska dodatnią stopę zwrotu i jednocześnie osiągnie w danym roku stopę zwrotu przewyższającą stopę referencyjną.

PPK A KARA ZA WCZEŚNIEJSZĄ WYPŁATĘ

Uczestnik programu PPK zgromadzony kapitał będzie mógł wypłacić po osiągnięciu 60 roku życia. Program zakłada jednak elastyczny dostęp do gromadzonego kapitału – uczestnik może wypłacić środki w każdej chwili (zwrot), jednak musi liczyć się z koniecznością poniesienia i kosztami kosztów w postaci:

• podatek zapłaty podatku od zysków kapitałowych,
• obowiązku zwrotu środków pochodzących z dopłat rocznych i dopłaty powitalnej ze strony państwa,
• oraz z utratą30% środków pochodzących z wpłat pracodawcy,

Natomiast wpłaty, których dokonał sam uczestnik, nie są pomniejszane. Uczestnik otrzymuje je w pełni.

NA JAKIE KONTO BĘDĄ WPŁACANE ŚRODKI W RAMACH PPK?

W sytuacji uczestnictwa w programie PPK każda osoba uczestnicząca będzie miała założony indywidualny rachunek PPK prowadzony przez instytucję finansową, z którą pracodawca zawarł umowę o zarządzanie PPK. Pracownik może mieć więcej niż jedno konto PPK.

KTO KONTROLUJE FUNKCJONOWANIE PPK?

Nadzór nad działalnością instytucji finansowej w zakresie prowadzenia przez nią PPK (wraz z możliwością zastosowania środków nadzorczych oraz odpowiednich sankcji) sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

PPK A OFE

Pracownik przystępujący do PPK może być równocześnie członkiem OFE. PPK nie stanowi reformy systemu emerytalnego i dlatego nie ma związku z OFE. Warto wiedzieć, że środki zebrane w ramach PPK wliczane są do III filarowego produktu oszczędnościowego i stanowią własność uczestnika, a ponadto mogą być wypłacone i podlegają dziedziczeniu.

ppk z funduszu pracy?

Tak, bowiem wpłaty dokonywane przez państwo na rzecz uczestników PPK (zarówno wpłata powitalna jak i dołaty roczne) finansowane będą z Funduszu Pracy.

wypłaty z ppk

Uczestnik może:
1)wypłacić środki w szczególnych sytuacjach życiowych
1.1)do 25% środków wypłacić w sytuacji poważnej choroby uczestnika PPK, jego małżonki lub dziecka
1.2)do 100% dla osób przed ukończeniem 45 lat na pokrycie wkładu własnego przy zaciągnięciu kredytu hipotecznego.
2)dokonać wypłaty transferowej na inny rachunek PPK
3)dokonać zwrotu
4)wypłata w najkorzystniejszej formie ma miejsce po osiągnięciu 60 roku życia. Uczestnik może
 4.1)100% środków wypłacić w co najmniej 120 ratach lub
4.2)25% środków wypłacić jednorazowo, pozostałe 75% wypłacić w co najmniej 120 ratach.

KIEDY ZWOLNIENIE Z PPK?

Ustawy o PPK nie stosuje się do:

• osoby fizycznej, która zatrudnia w zakresie niezwiązanym ze swoją działalnością osobę fizyczną w zakresie niezwiązanym z działalnością gospodarczą tej osoby.
• mikroprzedsiębiorcy (czyli firmy zatrudniającej średniorocznie mniej niż 10 osób oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczających równowartości 2 milionów euro), jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożą deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
• przedsiębiorstwa, które utworzyło PPE (pracownicze plany emerytalne) i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia pracownika i w tym programie uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych.

CZY MOŻLIWA JEST REZYGNACJA Z PPK?

Tak. Uczestnik w dowolnym momencie przed osiągnięciem 60. roku życia może złożyć wniosek o wycofanie środków z PPK. Taki zwrot wiąże się jednak z utratą kwoty stanowiącej równowartość wpłaty powitalnej i dopłat rocznych od Skarbu Państwa. Ponadto 30% wpłat pochodzących od pracodawcy będzie przekazane na indywidualne konto uczestnika w ZUS. Od pozostałej kwoty zostanie potrącony podatek dochodowy.

CZY WYPISANIE Z PPK JEST MOŻLIWE?

W każdej chwili pracownik będzie miał możliwość rezygnacji z oszczędzania na podstawie pisemnej deklaracji o rezygnacji z wpłat złożonej pracodawcy. Program przewiduje mechanizm ponownego automatycznego włączenia do PPK co cztery lata od złożenia deklaracji o rezygnacji dla uczestników w wieku od 18 lat do ukończenia 55 roku życia.

PPK A PPE

Alternatywę dla PPK stanowią Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), w ramach których można odkładać środki w III filarze systemu emerytalnego. Wypłata tych oszczędności następuje po uzyskaniu wieku emerytalnego lub nabyciu wcześniejszych uprawnień emerytalnych przez uczestnika programu. Pracodawca nie ma obowiązku tworzenia PPE w zakładzie pracy, a pracownik nie ma obowiązku w nim uczestniczenia. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo utworzyło PPE i odprowadza składki podstawowe do PPE w wysokości co najmniej 3,5% wynagrodzenia pracownika i w tym programie uczestniczy co najmniej 25% osób zatrudnionych, przedsiębiorstwo nie ma obowiązku wprowadzania PPK.

PPK A URLOP MACIERZYŃSKI

Wpłata do PPK nie będzie naliczona od wynagrodzenia osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierającym zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, co nie oznacza że osoby te nie będą uczestnikami PPK.

PPK – WYSOKOŚĆ WPŁAT Z PENSJI

Wpłata podstawowa po stronie pracownika to 2% wynagrodzenia brutto, natomiast wpłata dodatkowa może wynieść do 2% brutto. Kwoty te są odejmowane od kwoty netto wynagrodzenia pracownika.

Pracownicy uzyskujący wynagrodzenia na poziomie niższym niż 1,2 minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 2 700 zł brutto w 2019 r.) mają możliwość dokonywania wpłat podstawowych w wysokości niższej niż 2%, jednak nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia brutto.

PPK- ILE ZYSKAM?

To wszystko zależy od tego, jak długo i ile będziemy odkładać na PPK. Przykładowo, dla osoby zarabiającej średnią krajową (dane GUS dla roku 2017), podstawowy wymiar wpłat do PPK (3,5% wartości wynagrodzenia brutto), po 25 latach oszczędzania przyniesie 113 tys. zł wpłaconych środków.

ppk ile dopłaca państwo?

Jednorazowa wpłata powitalna na rzecz uczestnika: 250 zł. Dopłaty roczne (po spełnieniu określonych warunków): 240 zł. Dopłaty ze strony państwa zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych.

PPK – KTO PŁACI?

Wpłaty na PPK będą dokonywane przez pracodawcę, pracownika i Skarb Państwa.

KTO OFERUJE PPK?

Lista instytucji finansowych oferujących prowadzenie PPK dostępna jest są na portalu mojeppk.pl . Instytucja finansowa oferująca PPK musi ponadto znaleźć się w rejestrze PPK, który prowadzony jest przez Polski Fundusz Rozwoju S.A..

KTO PODLEGA POD OBOWIĄZEK UTWORZENIA PPK?

Utworzenie PPK będzie obowiązkowe dla każdego podmiotu zatrudniającego co najmniej jedną osobę, podlegającą obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (poza określonymi wyjątkami).

KTO WYBIERA FUNDUSZ PROWADZĄCY PPK?

Pracodawca w porozumieniu ze związkami zawodowymi musi wybrać instytucję finansową, w której utworzone zostaną rachunki PPK dla pracowników. Jeśli w firmie nie ma związków zawodowych, wtedy pracodawca dokona wyboru w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Jeśli pracodawca nie osiągnie porozumienia na miesiąc przed upływem terminu zawarcia umowy – wybiera instytucję finansową sam.

KTO MOŻE PROWADZIĆ PPK?

Zgodnie z założeniami projektu ustawy PPK będzie oferowane wyłącznie przez określone instytucje finansowe tj.: towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), zakłady ubezpieczeń, powszechne towarzystwa emerytalne (PTE) oraz pracownicze towarzystwa emerytalne.

PPK najczęściej zadawane pytania – jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami!

PPK w twojej firmie – w kilku krokach

Pomożemy na każdym z etapów!


sprawdź >